تبليغات

اگر شما می خواهید در صفحه خود از فریمهای نامرئی استفاده کنید، یعنی نمی خواهید خط حاشیه فریمها قابل دیدن باشد باید چند فرمان را به تگ <frameset> اضافه کنید و تگهای <frame> را آنطور که دوست دارید تنظیم کنید. در اینجا می توانید کدی را که یک صفحه را با فریمهای نا مرئی می سازد می بینید:

<html>

<head>
<title>مخفی کردن فریم در صفحه</title>
</head>
<frameset cols="25%,75%" border="0" framespacing="0" frameborder="0">
<frame src="page1.htm" name="left" scrolling="no">
<frame src="page2.htm" name="right">
</frameset>

</html>

در تگ <frameset> از شناسه های مختلفی می توان استفاده کرد که در اینجا لیست برخی از آنها را مشاهده می کنید:

 • "border="0
  این شناسه میزان ضخامت کادر اطراف فریم را تعیین می کند که ما در اینجا آنرا صفر قرار داده ایم.
 • "frameborder="0
  مقدار حاشیه فریمها را صفر قرار می دهیم تا نمایش داده نشوند.
 • "framespacing="0
  فاصله بین فریمها را صفر قرار می دهیم تا بین آنها فاصله ای دیده نشود.
 • "scrolling="no
  این شناسه باعث می شود در صورتی که محتویات فریمها از اندازه پنجره بزرگتر بود نوار اسکرول بار نمایش داده نشود.

مقالات - آموزش HTML

تبلیغات

مقالات

تبلیغات

ورود و خروج