تبليغات

گروه فرید پرتال خدمات ارزیابی و ارزشیابی وب سایت شما را براساس نظرات کارشناسانه بر پایه اصول بین المللی ارائه می کند. خدمات ارزیابی و ارزشیابی وب سایت برای اهداف زیر ارائه می گردد:

  • ارزیابی و ارزشیابی وب سایت برای تعیین قیمت آن و میزان درآمد روزانه
  • ارزیابی و ارزشیابی وب سایت به منظور تعیین موقعیت وب سایت شما در مقابل وب سایت رقبا
  • ارزیابی و ارزشیابی وب سایت برای تعیین ارزش وب سایت به منظور ثبت آن در سرمایه های شرکت
  • ارزیابی و ارزشیابی وب سایت به منظور تعیین وضعیت کلی وب سایت
  • ارزیابی و ارزشیابی وب سایت شما برای تعیین وضعیت SEO آن و بهینه سازی وب سایت شما

 

همچنین در صورتیکه هنوز وب سایتی ندارید و می خواهید برای ایجاد وب سایت خود نیازسنجی نمایید مشاوران ما خدمات ارزیابی و نیازسنجی برای وب سایت شما را انجام خواهند داد و ضمن تعیین نیازهای شما برای وب سایت در صورت تمایل و توافق طراحی وب سایت و نیز بهینه سازی وب سایت شما را نیز انجام خواهند داد.

 

ارزیابی و ارزشیابی وب سایت

خدمات - خدمات مشاوره ای فناوری اطلاعات